Spring Boot Eğitimi

Spring Boot Eğitimi

Eğitim Hakkında

Spring EğitimiSpring çatısı, Java tabanlı modern kurumsal uygulamaların geliştirilmesi esnasında ihtiyaç duyulan; "bağımlılık yönetimi", "transaction yönetimi" ve "oturum yönetimi" konularında eşsiz bir çözüm sağlamaktadır.

Spring ile test edilebilirlik seviyesi yüksek uygulamalar geliştirmek kolaylaşmaktadır.

Spring, uygulama geliştiricilere ihtiyaç duydukları alt yapı ile ilgili olarak yapıyı sağladığından, geliştiriciler daha çok uygulamanın iş katmanına yoğunlaşmaktadır.

Spring çatısı ile ilgili olarak; en temelden en ileri konulara kadar, detaylı biçimde örnekleriyle ele alıp incelemekteyiz.

Spring Eğitimi boyunca, katılımcı ihtiyaçlarına göre Eclipse geliştirme ortamları üzerinde örnekler yapılacaktır.

Katılımcılar bu eğitim sonunda Java Developeiş fırsatlarını değerlendirebilecekler, aynı zamanda eğer bu sektörde çalışıyorlarsa da yetkinliklerini artırmış olacaklardır. 

 

Java Spring Eğitiminin İçeriği:  Süre 90 Saat 

Java Diline Giriş

 • Java Diline Giriş ve Geliştirme Platformu
 • Java’ nın çalışma platformu ve çalıştırılabildiği platformlar
 • JDK (Java Development Kit), JVM (Java Virtual Machine)
 • Java ortamın kurulumu, classpath ve java home tanımlamaları
 • Console ekranında örnek Java kodu derleme
 • Eclipse geliştirme ortamı
 • Java Dilinin Özellikleri
 • Modelleme Nedir
 • Class tanımları, Class’larda  Scope Kavramı
 • Main metod kullanımı.
 • Değişken Kavramı
 • Değişkenlerin varsayılan değerleri
 • Bellek kullanımı, Heap ve Stack Alanlar
 • Bit, byte, kilobyte megabyte, ikilik sayı sistemi hexadecimal nedir.
 • Temel Tipler (int, byte, short)
 • Metod kullanımı, Metodlarda scope kavramı
 • metodların davranışları Erişim izinleri (public kavramı)
 • Parametre nedir, Metodlarda Parametre kullanımı
 • Metodlardan değer döndürme, Void kavramı nedir.
 • Bir metod içinden başka bir metodu çağırma
 • Constructor Nedir, Niçin Kullanılır, Neden Önemlidir.
 • Global Değişken nedir, Yerel Değişken nedir?
 • Nesne Kavramı, Referans Kavramı, Referans Tipler, Null Veri Tipi
 • Değişkenlerin ve Nesnelerin Geçerlilik Alanları,  Garbage Collector Nedir.
 • Static değişkenler, Nesne Değişkeni, Sınıf Değişkeni kavramı nedir?
 • Operatör Nedir, Niçin Kullanılır ++, -- && < > kavramları Boolean veri tipi
 • Temel tip çevrimleri
 • Koşullar (if-else if-else, switch-case)
 • Döngüler (for, while, do-while, for-each)
 • Diziler, çok boyutlu diziler ve dizi davranışları

 

Nesneye Dayalı Programlama (Object Oriented Programing)

 • Abstraction, Domain Modelleme Nedir
 • Miras alma (Inheritance)
 • final özelliği
 • Interface ve Abstract Classlar Kavramı
 • Sınıflar arası ilişkiler (Composition,Aggregation is-a  has-a kavramları)
 • Encapsulation Nedir
 • Dahili sınıflar, Nested Interface Kavramı
 • Polymorphism
 • Object Casting
 • Yazılım Prensipleri, Solid Nedir Kavramları.

Collection Framework Java’ da Veritabanı İşemleri

 

 • Boxing, UnBoxing Kavramları
 • Generic sınıflar ve Metodlar
 • Dizilere göre farklılıkları ve avantajları
 • Iteratör Kavramı
 • List, ArrayList, LinkedList
 • Map
 • Set
 • Compariable arayüzü
 • JDBC
 • Veritabanı Sürücüleri
 • MySQL veritabanı bağlantısı ile temel sorgular
 • INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT Operasyonları
 • Hata Yakalama (Exceptions), özel hata yakalama sınıfları
 • Transaction yönetimi, Rollback, Commit Kavramları
 • Olay Yönelimli Programlama
 • Swing ile görsel programlama

 

Spring Framework Temelleri

 • Spring'in Çıkış Nedenleri
 • Loose Coupling Kavramını Anlamak
 • Inversion of Control (IOC)
 • Factory Pattern
 • Spring Configuration
  • XML Configuration
  • Annotation
 • Spring Merhaba Dünya Uygulaması

Dependency Injection (DI)

 • Setter Injection
 • Construct Injection
 • Factory Methods
 • Configuring Collections

Spring Annotations

 • Core Spring Annotations
  • @Autowired
  • @Configurable
  • @Order
  • @Qualifer
  • @Required
 • Stereotyping Annotations
  • @Component
  • @Controller
  • @Repository
  • @Service
 • Aspect Annotations
  • @Aspect
  • @After
  • @AfterReturning
  • @AfterThrowing
  • @Around
  • @Before
 • Spring Boot Actuator
 • Front Controller Design Pattern  Spring MVC Mimarisi
 • Request Handling & Mapping
 • Spring MVC Notasyonları ModelMap and @RequestParam
 • Spring MVC ile RESTful Servis Geliştirmek
 • Thymeleaf Template Çözümü, ReactJs ile Uygulama geliştirme.
 • Logging Framework Log4j
 • Spring Boot Postgresql ile veritabanı işlemleri
 • Spring Data Konfigürasyonu @Component vs @Service vs @Repository
 • Repository Arayüzleri
 • Dto – ModelMapper Konfigurasyonları
 • CRUD, Paging, SortingJava Dilinin Özellikleri
 • Transaction yönetimi
 • Spring Security  JWT Token
 • Swagger Konfigurasyonu
 • Spring Test

Hibernate Temelleri

 • Hibernate Temelleri, ORM Kavramı, Hibernate ve JPA, Hibernate Mimarisi
 • Hibernate Temel Eşleme (Mapping),Hibernate Eşleme Tipleri
 • Bir Eşleme Örneği Hazırlanması, Temel Java Sınıfı Oluşturulması
 • Tablonun Oluşturulması, Hibernate Eşleme Dosyasının Oluşturulması
 • Hibernate ile Veri Kaydetmek, Auto Generation Kullanmak
 • Hibernate ile Veritabanından Sorgulamak, Hibernate ile Veritabanını Güncellemek
 • Hibernate Eşleme İlişkileri (Mapping Relationships)
 • Hibernate Eşleme Tipleri
 • Hibernate One to One Eşleme, Hibernate One to Many Eşleme,
 • Hibernate Many to One Eşleme, Hibernate Many to Many Eşleme
 • Mapping the Set, Mapping a List, Mapping a Map
 • Mapping a Bag, Join Table Kullanmak
 • Components, Creating the Component, Mapping the Component
 • Hibernate ile Tablo Sorgulama Yöntemleri
 • HQL, Select Queries
 • Where, Paging, Named Queries
 • Joins, Criteria API, Criteria Query
 • Restrictions, Projections
 • Query by Example, Lazy Options
 • Fetching Modes, FetchType
 • Hibernate Annotations
 • Hibernate Annotations Kütüphanesini Edinmek
 • Hibernate Annotations Konfigüre Etmek
 • Temel Hibernate Annotations
 • @Entity, @Id, @Table
 • @Column, @Transient, @Temporal
 • @Enumerated, @Lob
 • @OneToOne, @JoinColumn
 • @JoinTable, @ManyToOne, @OneToMany, @ManyToMany
 • Hibernate Cascade Options
 • Cascade Operations
 • Persist, Merge, Remove
 • Refresh, Delete, Save_Uptade, Delete_Orphan

JPA Temelleri

 • Java Persistence API Temelleri (JPA)
 • ORM Kullanımı, JPA Nedir?
 • JPA Kullanım Alanları, JPA ile Entity Yönetimi
 • JPA Entity Yönetimi
 • CRUD Operations
 • Entity Eşleme (Mapping), JPA Mapping Metadata
 • JPA Mapping Örneği, JPA Konfigürasyonu
 • persistence.xml, persistence-unit
 • Container persistence unit configuration
 • Non-container persistence unit configuration
 • Entity Manager, Container-Manages Entity Manager
 • @PersistenceContext, Application-Managed Entity Manager
 • @PersistenceUnit, Finding Entities Using the EntityManager
 • Persistence Fields in Entities
 • Primitive Types
 • String, Wrappers of Primitive Types
 • Enumarated Types, Colletions of Entities
 • Collection, Set
 • List, Map, Primary Keys in Entities
 • Multiplicity
 • Multiplicity Types
 • One-To-One, One-To-Many, Many-To-One, Many-To-Many
 • Querying Entities
 • Java Persistence Query Language (JPQL)
 • EntityManager.createQuery
 • EntityManager.createNamedQuery
 • Named Parameters in Queries
 • Position Parameters in Queries
 • Criteria API, Criteria Queries
 • Selections, Expressions, Predicates
 • Ordering, Executing Queries
 • JPA Annotation Kullanımı
 • Mapping Annotations
 • @ManyToOne, @OneToMany, @OneToOne @ManyToMany
 • Entity Annotations
 • @Entity, @Basic, @Id, @Transient
 • @Temporal, @Lob
 • JPA Transaction Yönetimi
 • JPA Transaction Türleri, JTA Container Transactions
 • Resource Local Transaction
 • Entity Manager API
 • Entity Manager API Metotları
 • persist, merge
 • find, flush, refresh
 • Query API
 • Query API Metotları
 • getResultList, getSingleResult
 • executeUptade, setParameter

Spring Internationalization i18n

 • messages.properties Dosyası
 • ResourceBundleMessageSource
 • messageContext.xml
 • MessageSource

Spring JdbcTemplate Kullanımı

 • datasource Konfigürasyonu
 • JdbcTemplate Metotları
  • execute
  • queryForList
  • uptade

Spring Transaction Yönetimi

 • Annotation Based Transaction Declaration
 • DataSourceTransActionManager bean
 • context:annotation-config Kullanımı
 • tx:annotation-driven Kullanımı
 • Transaction Annotations
  • @Transactional

MikroServis

Mikroservis ve Monolitik Mimari Yaklaşımları 
Monolith’den Mikroservis Mimariye Hızlı Dönüşüm 
Servisleri Belirleme, Oluşturma ve Servisler Arası İletişim 
Küçük mikro hizmetler tasarlama
Bağımsız mikro hizmetler tasarlama
Esnek mikro hizmetler tasarlama
Eureka Service Installation, Configuration
Eureko Service Test
Zuul Api Gateway Service
Allowing Origin For Cross Origin Sharings
Microservice Mimarilerde Veritabanı Tasarımı ve Veri Tutarlılığı
Microservice Mimarisinde Resiliency Pattern (Circuit breaker, Retry mechanism ve Fallback)
Load Balance
Mikroservislerin Dağıtımı (Deployment)
Domain Driven Design (DDD) Odaklı Mikro Servis Geliştirme (Bounded Context)
Ön Koşul :   Herkes bu eğitimden yararlanabilirler.

Katılımcı kontenjan sınırı 10 kişidir.

EĞİTİM İSTEK FORMU


Bize Ulaşın

Eğitim Tarihleri

 • Online / Canlı
 • Pazartesi-Cuma: 19:00 - 22:00
 • Cumartesi:Pazar 09:00- 13:00 ile 14:00-18:00

Kurumsal Eğitimlerimiz


Temel Seviye ve İleri Seviye olmak üzere
2 bölümden oluşmaktadır.

Referanslarımız